Reglement “HELMTOCHT”

Reglement “Helmtocht” Tourclub ’81 Helmond

 1. De deelnemer is geregistreerd nadat de inschrijving definitief is. De inschrijving is definitief nadat het verschuldigde inschrijfgeld is voldaan.
 2. Bij inschrijving verklaart de deelnemer aan de “Helmtocht” zich akkoord met onderstaande voorwaarden en reglement. Hij verklaart dit stipt na te leven:
  1. De ontvangen inschrijfgelden zijn definitief en zullen nimmer teruggestort worden.
  2. Men kan slechts deelnemen met aan de dag van deelname gekoppelde kenmerken (bijv. polsbandje). Dit kenmerk dient aan het stuur van de fiets of elders, goed zichtbaar te worden bevestigd.
  3. Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat de tocht verreden wordt met een deugdelijke fiets.
  4. Onverminderd het bepaalde onder punt 9 is de organisatie nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet voldaan aan deze verklaring.
  5. Onverminderd het bepaalde onder punt 9 is de organisatie nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze verklaring.
 3. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 4. Deelnemers gedragen zich volgens de verkeersregels en regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de lokale bevolking, voor de natuur en het milieu. Zij deponeren afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
 5. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kan brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 6. Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal twee personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt en de verkeerssituatie dit toelaat.
 7. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 9. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en / of (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren, worden uitgesloten. De uitsluiting kan niet alleen betrekking hebben op de organisatie georganiseerde tochten maar zich ook uitstrekken over door andere organisaties georganiseerde tochten. Organisaties van tochten hebben aangegeven elkaar te informeren over wangedrag van deelnemers en de personalia van deze deelnemers.
 11. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.
 12. De organisatie is gehouden het evenement af te gelasten, bijvoorbeeld door extreem slecht weer of welke oorzaak dan ook al dan niet op voorschrift/advies van (semi) overheidswege/organisaties. De organisatie is te zake nimmer aansprakelijk.