ATB-route Bakelsbos

Preventief dunnen van het Bakelsbos

Wanneer
Van 4 januari 2021 tot ongeveer midden februari vindt dunning van het Bakelsbos plaats.
De MTB- en wandelroutes blijven open. Er worden op de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden borden opgehangen met:
let op gevaarlijk: boswerkzaamheden.
In het gehele bos worden informatiebrieven opgehangen met contactgegevens.

Waarom
In het Bakelsbos staan veel fijn sparren die door drie droge jaren zijn getroffen. Deze bomen kunnen slecht tegen droogte op de hoge zandgronden en dit maakt ze extra vatbaar voor ziektes en plagen van buitenaf. Een kever die daar veel en dankbaar gebruik van maakt is de Letterzetter. De droogte en de letterzetter hebben tot gevolg dat de fijn sparren in hoge snelheid afsterven of in slechte conditie verkeren. Aangezien het Bakelsbos gebruikt wordt door veel recreanten gaat Brabant Water het bos preventief dunnen. Een dunning houdt in dat de slechtere bomen of bomen die van nature niet in het gebied thuis horen worden gekapt. Hiervoor krijg je open gaten in de bos met veel licht inval. Dit zorgt ervoor dat de natuurlijke verjonging van bos gestimuleerd wordt en er ruimte is voor nieuwe vitale bomen. Brabant Water is op meerdere locaties bezig om de monocultuur in de bossen om te vormen naar een diverse cultuur met verschillende struik- en boomsoorten. Het belang van een divers bos is dat het bos weerbaarder is tegen ziekten en plagen. Als voorbeeld: een eikenprocessierups kan minder goed verspreiden in een laan met allerlei verschillende boomsoorten, dan in een laan met alleen maar eikenbomen.
Daarnaast grijpt Brabant Water ook in omdat ze verplicht zijn om te voorkomen dat de bomen schade aanrichten aan derden: boomveiligheid. Ze hebben daarom bomen langs wandelpaden- en de fiets/ATB-route geblest (is de bosbouwkundige term voor het selecteren van bomen die uit het bos worden gehaald). Dit zorgt ervoor dat dat het risico op vallen bomen (en takken) bij recreatieroutes wordt ingeperkt.

In principe is de regel dat de boswerkers de paden en wegen vrijhouden van hout en van machines, hiervoor blijven paden doorgaans veilig bereikbaar. Mocht dit niet zo zijn dan dragen zij er zorg voor om een stukje tijdelijk af te sluiten. Ze zijn hoofdzakelijk in de bosvakken bezig, waar je als wandelaar of fietser niet mag komen (wandelen- en fietsen is alleen toegestaan op de paden). De boswerkers doen dit werk vaak al jaren en weten goed hoe ze om moeten gaan met veiligheid en recreanten.

Wat wordt van de recreant verwacht
Dat u rekening houdt met de uit te voeren werkzaamheden en zich houdt aan de aanwijzingen van de bosarbeiders zodat en de werkzaamheden door de bosarbeiders maar ook u veilig de MTB-route kunt gebruiken.

ATB-route Bakelsbos

Realisatie 
Na een aantal maanden met een groep van tussen de 5 en 8 leden van Tourclub ‘81 intensief gewerkt te hebben aan de ATB-route is deze helemaal af. Uiteraard blijft het klein- en groot onderhoud steeds terugkeren. De leden van de tourclub zijn echter zo enthousiast dat dit onderhoud door het hele jaar door geen probleem zal opleveren.

Historie
De afgelopen jaren zijn er klachten ontstaan over het gezamenlijk gebruik van het Bakelsbos door spelende kinderen, fietsers, wandelaars en honden. Met name wandelaar en fietser kwamen elkaar tegen op onverwachte wijze wat leidde tot ergernissen en onveilige situaties.
Daarop heeft Brabant Water contact opgenomen met Tourclub ‘81 met het verzoek samen een gemarkeerde ATB-route aan te leggen waardoor er in het bos meer ruimte zou komen voor zowel de wandelaar als de fietser.In goed overleg met de wijkraad Rijpelberg, de tourclubs en gemeente Helmond is het plan verder ontwikkeld en werden concrete afspraken gemaakt voor de langere termijn. Er werd bijvoorbeeld gekozen om de route zo ver mogelijk van de wijk Rijpelberg vandaan te realiseren en enkele belangrijke gebieden voor flora en fauna werden uitgesloten van gebruik. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden en bekeken worden of aanpassingen noodzakelijk zijn.

De aanleg
In eerste instantie werd een route door de vrijwilligers verkend en aangegeven met groene stippen op de bomen om vervolgens na 3 verkenningen en wijzigingen tot de uiteindelijke route van 9,6 km te komen. Dat het uiteindelijk een route is geworden met veel draaien en keren waardoor deze als vrij pittig wordt aangemerkt, komt ook doordat de architecten voor zichzelf hadden bepaald geen bomen te gaan snoeien. In een enkel geval ontkwam men hier echter niet aan en moest er gekapt worden. De natuur heeft hiervoor op andere plaatsen enkele honderden bomen teruggekregen die nieuw zijn aangeplant . Het eerste noodzakelijke onderhoud was het vrij maken van de route voor de machinale bewerking door een tractor met een klepelfrees die de route vrijmaakte van de bovenlaag. Vervolgens vond door de vrijwilligers het eerste klein onderhoud plaats wat bestond uit het verbeteren van bochten, dichtmaken van gevaarlijke kuilen en niet te vergeten het verwijderen van stronken en uitstekende wortels.

ATB route Bakelsbos

De oplevering
Door Tourclub ‘81 werd er naar gestreefd de route voor 20 oktober 2013, de dag waarop hun veldtoertocht plaats vond, gereed te hebben. Dit lukte en de route werd die dag door Wethouder Stienen geopend. Op die dag werd de route door 600 deelnemers aan deze tocht getest en ingereden. Alleen maar zeer positieve opmerkingen van de deelnemers volgden. Voor de architecten het bewijs prima werk geleverd te hebben. Restte alleen nog het verder volmaken van de route en het plaatsen van de bewegwijzering.

Hoe staat het er nu voor
De route is gereed, de bewegwijzering is geplaatst. Niet alleen Helmonders maar uit alle windrichtingen komen liefhebbers om hier te fietsen. Tourclub ‘81 mag trots zijn want de route staat in de ATB-route-top steeds in de top 20 van beste routes in Nederland. Maar niet alleen de ATBer, ook de wandelaar is zeer tevreden over de route. Zij ervaren nu dat er meer ruimte is en staan vaak belangstellend naar de fietsers te kijken. Maar ook respect voor diegenen die tegen een ATB route zijn, Het vernielen van de route bewegwijzering komt niet meer voor. Laten we ons daarom allen aan de afspraken houden, wandelaars op de wandelpaden, fietsers op de ATB route en beiden goed uitkijken bij het oversteken.

Continueren
Het duurt enkele jaren voordat een ATB-route helemaal lekker loopt. Dat komt niet alleen door het fietsen, maar ook door onderhoud.
In de winterperiode zijn we met 5 leden van Tourclub ’81 elke maandagochtend in de weer om de ATB-route Bakelsbos te optimaliseren. Blad wordt verwijderd, remgaten gedicht, afwateringen geopend en de gevormde kombochten worden verbeterd. Maar ook in de lente en de zomer zal er regelmatig worden gecontroleerd en kritieke plekken worden aangepakt.

Heeft u vragen?
Neemt u contact op met Brabant Water: 073-6837707 of met Tourclub ‘81 via e-mail info@tc81.nl